Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VVDB Nederland

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verleend aan VVDB Nederland, kantoorhoudende aan de Landweer 30A, 5411 LV te Zeeland (N-Br), ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer: 52187977.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
I. Leverancier: de leverancier, mevrouw ing. B.M.H. Verhoeven – van den Brand, h.o.d.n. VVDB Nederland, kantoorhoudende te Zeeland aan de Landweer 30A, 5411 LV, Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52187977.
II. Klant: de wederpartij van Leverancier, een consument of onderneming/rechtspersoon.
III. Overeenkomst c.q. Opdracht: de overeenkomst tot verkoop van producten / de overeenkomst tot dienstverlening.
IV. Producten: de producten en diensten die door Leverancier worden aangeboden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Klant en Leverancier, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en / of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Leverancier gedane aanbiedingen en / of offertes.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.5 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Leverancier deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Klant heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.
2.6 Leverancier houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande Overeenkomst tussen Klant en Leverancier. Wijzigingen worden voorafgaand schriftelijk bekend gemaakt waarbij de datum van ingang vermeld wordt.

Artikel 3. Aanbod / offerte
3.1 De door Leverancier gemaakte aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na uitreiking, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de aanbiedingen of offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en zijn standaard in euro’s aangegeven, alsmede exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
3.4 Leverancier is gerechtigd prijs- en of tariefwijzigingen door te voeren. Een prijs- of tariefwijziging wordt uiterlijk twee maanden voordat de tariefwijziging ingaat schriftelijk bekend gemaakt.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Leverancier en Klant ondertekende opdrachtbevestiging of offerte door Leverancier retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Klant aan Leverancier verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het staat Leverancier vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
4.2 Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze algemene voorwaarden op het moment dat Leverancier op verzoek van de Klant met uitvoering van de opdracht start.
4.3 Indien de Klant een opdracht plaatst bij Leverancier, komt de Overeenkomst eerst tot stand doordat Leverancier deze schriftelijk aanvaard, dan wel een begin maakt metde uitvoering van de op opdracht.

Artikel 5. Producten op proef
5.1 Leverancier heeft Producten (proefproducten / demoproduct) die gedurende een proefperiode van 14 dagen door de Klant gebruikt kunnen worden om kennis te maken met het Product. Voor welke Producten proefproducten aanwezig zijn, wordt kenbaar gemaakt door de Leverancier.
5.2 Indien Klant het Product wenst aan te schaffen na gebruik gemaakt te hebben van het proefproduct, ontvangt Klant een nieuw Product. Het proefproduct wordt geretourneerd aan Leverancier.
5.3 Voorafgaand aan de proefperiode kan de Leverancier een demonstratie geven over het gebruik van het Product.
5.4 Gedurende de tijd dat het Product in bezit is van de Klant, dient hij zorg te dragen voor een veilige en schone omgeving van het Product. De Klant, zijn ondergeschikten en derden die toegang hebben tot de ruimte waar het Product staat dienen zorgvuldig om te gaan met het
Product. Voor eventuele schade aan het Product is de Klant aansprakelijk.
5.5 Na elke demonstratie en elke proefperiode wordt het Product door Leverancier gecontroleerd op gebreken en beschadigingen. Eventuele schade door ontstane gebreken en/of beschadigingen worden verhaald op de Klant, zoals kosten voor het (laten) herstellen van de gebreken en/of beschadiging danwel de kosten voor de aanschaf van een nieuw demo Product en kosten die hiermee verband houden, dit laatste indien het Product niet meer naar behoren te herstellen is, naar inschatting van Leverancier.

Artikel 6. Levering
6.1 Levering vindt plaats af magazijn van de Leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
6.2 De (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan de Leverancier bekend waren.
6.3 De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de Klant de Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.
6.4 Bij vertraagde oplevering heeft de Klant niet het recht om een afname te weigeren.
6.5 Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de levering niet in de weg staan.

Artikel 7. Prijzen en betaling
7.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de ten tijde van de opdracht geldende prijsbepalende factoren.
7.2 Betaling van de Producten of diensten kan als volgt plaatsvinden, naar keuze van Leverancier:
a) betaling in contanten/per bank tijdens levering;
b) volledige betaling voorafgaand aan de levering;
c) betaling van de factuur binnen 10 dagen na factuurdatum;
d) doormiddel van een aanbetaling gevolgd door termijnfacturen;
e) termijnfacturen;
7.3 Betaling van de door Leverancier verzonden declaratie dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Betaling dient voorts te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door Leverancier aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties, of reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
7.4 Indien de Klant met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is Leverancier gerechtigd het werk c.q. levering op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde factuur/(deel)betaling is voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Leverancier op vergoeding van kosten en schade onverlet.
7.5 Leverancier is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden en/of (inkoop)kosten.
7.6 Indien de overeenkomst wordt aangegaan door twee Klanten zijn zij voor zover de werkzaamheden / levering ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.
7.7 Het is de Klant niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan Leverancier, te compenseren met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook meent te hebben van Leverancier
7.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslag, onder curatele stelling of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Leverancier op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Rente en (incasso)kosten
8.1 Indien Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 10 dagen, dan is de Klant van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Klant is als dan de wettelijke rente, dan wel de wettelijke
handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Klant in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.
8.2 Indien na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in lid 1, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt Leverancier aan Klant een schriftelijke herinnering ter betaling van het
openstaande bedrag binnen een tweede termijn van 7 dagen. Indien de Klant binnen de tweede termijn niet of
niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan,
stuurt Leverancier aan de Klant (zijnde een consument)
een schriftelijke aanmaning onder aanzegging van de
buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel
buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien Klant niet
binnen het gestelde termijn voldoet aan de
betalingsverplichting zijn de buitengerechtelijke
incassokosten en wettelijke rente verschuldigd. De
hoogte van de incassokosten bedraagt 15% van het
gefactureerde bedrag met een minimum van € 40,- voor
consumenten.
8.3 Indien Klant een rechtspersoon of ondernemer is en na
het verstrijken van het eerste en tweede
betalingstermijn, zoals vermeld in lid 1 en 2, niet of niet
volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, zijn de
buitengerechtelijke incassokosten, naast de reeds
opeisbare wettelijke handelsrente daarover, vanaf de dag
van verschuldigdheid daarvan, verschuldigd. De hoogte
van de incassokosten bedraagt minimaal 15% van het
gefactureerde bedrag met een minimum van € 50,- voor
rechtspersonen en ondernemers.
8.4 Indien Leverancier hogere kosten heeft gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor
vergoeding in aanmerking.
Artikel 9. Risico-overgang
9.1 Het risico van het Product gaat over op de Klant op het
moment dat Leverancier deze ter beschikking stelt aan de
Klant.
9.2 Ongeacht het bepaalde in lid 1 kunnen partijen
overeenkomen dat Leverancier voor het transport zorgt.
Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in
dat geval op Klant. Klant kan zich tegen deze risico’s
verzekeren .
Artikel 10. Opzegging, opschorting en ontbinding
10.1 De Overeenkomst is niet te annuleren.
10.2 De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
10.3 Leverancier is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te
ontbinden, indien:
– de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of
niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de Overeenkomst Leverancier ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen.
Algemene voorwaarden VVDB Nederland Pagina 2 van 2
Indien er gegronde vrees bestaat dat de Klant slechts
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de
tekortkoming dit rechtvaardigt.
10.4 Partijen zijn bevoegd de Overeenkomst te (doen)
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien
zich anderszins omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.5 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen van Leverancier op de Klant onmiddellijk
opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit
de wet en Overeenkomst.
10.6 Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding
te vorderen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is
geregeld.
11.2 Indien Klant aantoont dat hij schade heeft geleden door
een handelen of nalaten van Leverancier, die bij
zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is
Leverancier voor de schade aansprakelijk tot maximaal €
5.000,-. Met dien verstande dat indien het
declaratiebedrag lager is dan € 5.000,- de Leverancier
voor de schade aansprakelijk is tot maximaal eenmaal het
declaratiebedrag van de desbetreffende Overeenkomst.
11.3 Leverancier heeft te alle tijde het recht om de door Klant
te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te
voorkomen of te verminderen.
11.4 Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan
personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
11.5 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst en gemiste besparingen.
11.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen
grove nalatigheid van leidinggevende van Leverancier.
11.7 Leverancier staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden emailbericht,
noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
11.8 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, doordat Leverancier is uit gegaan van eventueel
door de opdrachtgeer verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor Leverancier kenbaar behoorde te
zijn.
11.9 De in dit artikel neergelegde
aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen
ten behoeve van de door Leverancier ingeschakelde
personen of derden, die derhalve hierdoor een
rechtstreeks beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen
hebben.
Artikel 12. garanties, gebreken en reclamering
12.1 Voor geleverde Producten met fabriek / respectievelijk
importeurs / of groothandel garanties gelden slechts de
door deze leverancier gestelde garantiebepalingen.
12.2 De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te
(laten) onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of
het geleverde aan de Overeenkomst beantwoord, te
weten:
a. of de juiste zaken zijn geleverd.
b. of de geleverde zaken, wat de hoeveelheid en
aantal betreft, overeenstemmen met de Opdracht.
c. of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die
gesteld mogen worden aan een normaal degelijk
gebruik en/of handelsdoeleinden.
12.3 Zichtbare gebreken of tekorten die daarbij worden
geconstateerd of hadden moeten worden geconstateerd,
dienen direct kenbaar gemaakt te worden bij Leverancier,
danwel binnen 7 dagen na datum levering.
12.4 De Klant die Consument is, dient gebreken aan het
Product binnen 2 maanden na ontdekking, althans nadat
constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en
gemotiveerd en onder vermelding van de
factuurgegevens hiervan melding maken aan de
Leverancier. De vorige zin is van overeenkomstige
toepassing op de Klant die een Onderneming is, met dien
verstande dat de betreffende termijn 30 dagen bedraagt.
12.5 De Klant (Consument en Onderneming) dient klachten
over facturen binnen 30 dagen na factuurdatum
schriftelijk te melden aan de Leverancier.
12.6 Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of
klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn
klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn
rechten.
12.7 Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde
Producten vervalt bovendien, indien:
a. de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde
afkomstig van Leverancier;
b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale
slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e)
behandeling, montage, gebruik en/of opslag,
onderhoud, reparaties (door derden) van de
Producten;
c. Leverancier niet terstond door de Klant in de
gelegenheid is gesteld de reclames te
onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
d. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan
aan de nakoming van enige op hem
rustende verplichting.
12.8 Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de
Overeenkomst beantwoorden, heeft Leverancier de
keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen
retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen
door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde
daarvan te restitueren.
12.9 Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant
niet op.
Artikel 13. Overmacht
13.1 Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg
van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van Leverancier,
stakingen, annulering en /of vertraging van
inkoopmaterialen, of van de door Leverancier
ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Leverancier niet in staat is de verplichtingen na
te komen.
13.3 Leverancier is gerechtigd gedurende de periode dat de
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
Overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 14. Intellectuele eigendom
14.1 Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele
of industriële eigendom op de website, documentatie,
ontwerpen, omschrijvingen, tekeningen, modellen,
begrotingen en calculaties of andere materialen zoals
analyses, documentatie, rapporten, offertes, evenals
voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij
Leverancier.
14.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking
tot de (reclame)uitingen van de Leverancier, waaronder
begrepen de Website, berusten bij de Leverancier.
14.3 Beiden partijen dienen intellectuele eigendom van
derden en elkaar te respecteren. Indien de Klant op de
hoogte wordt gesteld van een inbreuk door derden, dient
zij dit kenbaar te maken aan Leverancier.
Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en revindicatie
15.1 Alle geleverde goederen (Producten) blijven eigendom
van Leverancier, totdat zij door de Klant volledig zijn
betaald.
15.2 Het is tot dan voor de Klant verboden de goederen in
pand of als zekerheid in welke vorm ook te geven,
respectievelijk door te leveren aan derden (dit laatste kan
alleen als dit bij de normale bedrijfsbeoefening van de
Klant hoort wel).
15.3 Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom
van Leverancier op te slaan. Tevens is hij verplicht deze
zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en
diefstal. Eventuele aanspraken van Klant uit hoofde van
deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van
Leverancier door de Klant aan Leverancier worden
verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van
Leverancier jegens Klant.
15.4 Onverminderd het recht op vergoeding van kosten en
winstderving heeft Leverancier het recht de geleverde
goederen wederom in bezit te nemen, indien de Klant in
gebreke mocht zijn aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen.
15.5 Indien derden (dreigen) beslag (te laten) leggen op het
onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel daarop
willen vestigen of doen gelden, dan is Klant verplicht om
Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
15.6 Indien Klant tekortschiet in de nakoming van enige
verplichting jegens Leverancier, of Leverancier goede
grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die
verplichtingen zal tekortschieten, is Leverancier bevoegd
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug
te nemen, onverminderd zijn recht op nakoming,
ontbinding en/of schadevergoeding. Klant is verplicht te
dier zake alle medewerking te verschaffen. Alle kosten die
verband houden met de terugneming zijn voor rekening
van Klant. Indien de Klant na terugneming alsnog aan al
zijn verplichtingen jegens Leverancier voldoet, zijn alle
kosten die verband houden met de teruggave van de
teruggenomen zaken voor rekening van Klant.
Artikel 16. Vrijwaring
16.1 De Klant vrijwaart Leverancier, diens ondergeschikten en
hulppersonen voor aanspraken van derden met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op
door de Klant verstrekte materialen of gegevens.
16.2 Klant vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan Klant
toerekenbaar is.
16.3 Klant vrijwaart Leverancier voor vorderingen van derden
wegens schade die veroorzaakt is doordat Klant aan
Leverancier onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt.
16.4 Klant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van
derden – daaronder mede begrepen eventuele
aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
personeel van Leverancier, alsook gelieerde
rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de
organisatie van Leverancier betrokken zijn – die
voortvloeien uit of verband houden met de
werkzaamheden van Leverancier ten behoeve van de
Klant.
16.5 Klant vrijwaart Leverancier tevens voor aanspraken van
derden waarbij Leverancier als medepleger van Klant
wordt aangemerkt.
Artikel 17. Vervaltermijn
17.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is
bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden
van Klant uit welke hoofde dan ook jegens Leverancier in
verband met het verrichten van werkzaamheden door
Leverancier in ieder geval een jaar na het moment
waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met
het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op elke
Overeenkomst tussen de Klant en Leverancier. Bij
eventuele geschillen is de rechtbank die bevoegd is in het
arrondissement van de vestigingsplaats van Leverancier,
tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.
18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.
Algemene leveringsvoorwaarden VVDB Nederland
januari 2018