Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VVDB Nederland

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verleend aan VVDB Nederland, kantoorhoudende aan de Landweer 30A, 5411 LV te Zeeland, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer: 81494025.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: de leverancier, mevrouw ing. B.M.H. Verhoeven – van den Brand, h.o.d.n. VVDB Nederland, kantoorhoudende aan de Landweer 30A, 5411 LV te Zeeland, Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81494025.

Klant: de wederpartij van Leverancier, een consument of onderneming / rechtspersoon.

Overeenkomst c.q. Opdracht: de overeenkomst tot verkoop van producten / de overeenkomst tot dienstverlening.

Producten: de producten en diensten die door Leverancier worden aangeboden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Klant en Leverancier, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en / of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Leverancier gedane aanbiedingen en / of offertes.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 • Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Leverancier deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Klant heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.
 • Leverancier houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande Overeenkomst tussen Klant en Leverancier. Wijzigingen worden voorafgaand schriftelijk bekend gemaakt waarbij de datum van ingang vermeld wordt.

Artikel 3. Aanbod / offerte

 • De door Leverancier gemaakte aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na uitreiking, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de aanbiedingen of offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en zijn standaard in euro’s aangegeven, alsmede exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
 • Leverancier is gerechtigd prijs- en of tariefwijzigingen door te voeren. Een prijs- of tariefwijziging wordt uiterlijk twee maanden voordat de tariefwijziging ingaat schriftelijk bekend gemaakt.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Leverancier en Klant ondertekende opdrachtbevestiging of offerte door Leverancier retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Klant aan Leverancier verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het staat Leverancier vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 • Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze algemene voorwaarden op het moment dat Leverancier op verzoek van de Klant met uitvoering van de opdracht start.
 • Indien de Klant een opdracht plaatst bij Leverancier, komt de Overeenkomst eerst tot stand doordat Leverancier deze schriftelijk aanvaard, dan wel een begin maakt met de uitvoering van de op opdracht.

Artikel 5. Producten op proef

 • Leverancier heeft Producten (proefproducten / demoproduct) die gedurende een proefperiode van 14 dagen door de Klant gebruikt kunnen worden om kennis te maken met het Product. Voor welke Producten proefproducten aanwezig zijn, wordt kenbaar gemaakt door de Leverancier.
 • Indien Klant het Product wenst aan te schaffen na gebruik gemaakt te hebben van het proefproduct, ontvangt Klant een nieuw Product. Het proefproduct wordt geretourneerd aan Leverancier.
 • Voorafgaand aan de proefperiode kan de Leverancier een demonstratie geven over het gebruik van het Product.
 • Gedurende de tijd dat het Product in bezit is van de Klant, dient hij zorg te dragen voor een veilige en schone omgeving van het Product. De Klant, zijn ondergeschikten en derden die toegang hebben tot de ruimte waar het Product staat dienen zorgvuldig om te gaan met het Product. Voor eventuele schade aan het Product is de Klant aansprakelijk.
 • Na elke demonstratie en elke proefperiode wordt het Product door Leverancier gecontroleerd op gebreken en beschadigingen. Eventuele schade door ontstane gebreken en/of beschadigingen worden verhaald op de Klant, zoals kosten voor het (laten) herstellen van de gebreken en/of beschadiging danwel de kosten voor de aanschaf van een nieuw demo Product en kosten die hiermee verband houden, dit laatste indien het Product niet meer naar behoren te herstellen is, naar inschatting van Leverancier.

Artikel 6. Levering

 • Levering vindt plaats af magazijn van de Leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • De (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan de Leverancier bekend waren.
 • De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de Klant de Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

6.4   Bij vertraagde oplevering heeft de Klant niet het recht om een afname te weigeren.

6.5   Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de levering niet in de weg staan.

Artikel 7. Retourzendingen

7.1   Als u een foutieve bestelling heeft geplaatst of er een probleem is met uw bestelling, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. U heeft na het annuleren van uw bestelling tot 14 dagen om uw product retour te zenden. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dan dient het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking (behalve de producten die beschadigd zijn aangeleverd) aan ons geretourneerd worden. Voeg de retourformulieren toe aan de goederen die u wenst terug te geven. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede staat ontvangen werd.

7.2   De kosten van het retourneren van beschadigde en/of onjuiste geleverde goederen worden gedragen door VVDB Nederland. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Dit bedrag kan wel verhoogt worden d.m.v. een bijkomende vergoeding van de vervoerkosten. Deze vergoeding komt overeen met standaardpakket tarieven.

7.3   Alle retourzendingen moeten vergezeld gaan van een retourformulier en de goederen die foutief besteld zijn, kunnen belast worden met bijkomende kosten van 10% voor het terug op voorraad nemen en administratiekosten.

Artikel 8. Prijzen en betaling

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de ten tijde van de opdracht geldende prijsbepalende factoren.
 • Betaling van de Producten of diensten kan als volgt plaatsvinden, naar keuze van Leverancier:
 1. betaling in contanten/per bank tijdens levering;
 2. volledige betaling voorafgaand aan de levering;
 3. betaling van de factuur binnen 10 dagen na factuurdatum;
 4. doormiddel van een aanbetaling gevolgd door termijnfacturen;
 5. termijnfacturen;
  • Betaling van de door Leverancier verzonden declaratie dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Betaling dient voorts te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door Leverancier aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties, of reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
  • Indien de Klant met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is Leverancier gerechtigd het werk c.q. levering op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde factuur/(deel)betaling is voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Leverancier op vergoeding van kosten en schade onverlet.
  • Leverancier is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden en/of (inkoop)kosten.
  • Indien de overeenkomst wordt aangegaan door twee Klanten zijn zij voor zover de werkzaamheden / levering ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.
  • Het is de Klant niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan Leverancier, te compenseren met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook meent te hebben van Leverancier
  • In geval van liquidatie, faillissement, beslag, onder curatele stelling of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Leverancier op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Rente en (incasso)kosten

9.1   Indien Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 10 dagen, dan is de Klant van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Klant is alsdan de wettelijke rente, dan wel de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Klant in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.

 • Indien na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in lid 1, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt Leverancier aan Klant een schriftelijke herinnering ter betaling van het openstaande bedrag binnen een tweede termijn van 7 dagen. Indien de Klant binnen de tweede termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt Leverancier aan de Klant (zijnde een consument) een schriftelijke aanmaning onder aanzegging van de buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien Klant niet binnen het gestelde termijn voldoet aan de betalingsverplichting zijn de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd. De hoogte van de incassokosten bedraagt 15% van het gefactureerde bedrag met een minimum van € 40,- voor consumenten.
 • Indien Klant een rechtspersoon of ondernemer is en na het verstrijken van het eerste en tweede betalingstermijn, zoals vermeld in lid 1 en 2, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, zijn de buitengerechtelijke incassokosten, naast de reeds opeisbare wettelijke handelsrente daarover, vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan, verschuldigd. De hoogte van de incassokosten bedraagt minimaal 15% van het gefactureerde bedrag met een minimum van € 50,- voor rechtspersonen en ondernemers.
 • Indien Leverancier hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Risico-overgang

10.1 Het risico van het Product gaat over op de Klant op het moment dat Leverancier deze ter beschikking stelt aan de Klant.

10.2 Ongeacht het bepaalde in lid 1 kunnen partijen overeenkomen dat Leverancier voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op Klant. Klant kan zich tegen deze risico’s verzekeren .

Artikel 11. Opzegging, opschorting en ontbinding

11.1 De Overeenkomst is niet te annuleren.

11.2 De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.

11.3 Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

– de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de Overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

11.4 Partijen zijn bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.5 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

11.6 Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

12.2 Indien Klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van Leverancier, die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is Leverancier voor de schade aansprakelijk tot maximaal € 5.000,-. Met dien verstande dat indien het declaratiebedrag lager is dan € 5.000,- de Leverancier voor de schade aansprakelijk is tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag van de desbetreffende Overeenkomst.

12.3 Leverancier heeft te alle tijde het recht om de door Klant te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.

12.4 Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.

12.5 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

12.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende van Leverancier.

12.7 Leverancier staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

12.8 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uit gegaan van eventueel door de opdrachtgeer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Leverancier kenbaar behoorde te zijn.

12.9 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Leverancier ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

Artikel 13. garanties, gebreken en reclamering

 • Voor geleverde Producten met fabriek / respectievelijk importeurs / of groothandel garanties gelden slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepalingen.
 • De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoord, te weten:
 1. of de juiste zaken zijn geleverd.
 2. of de geleverde zaken, wat de hoeveelheid en aantal betreft, overeenstemmen met de Opdracht.
 3. of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal degelijk gebruik en/of handelsdoeleinden.

13.3 Zichtbare gebreken of tekorten die daarbij worden geconstateerd of hadden moeten worden geconstateerd, dienen direct kenbaar gemaakt te worden bij Leverancier, danwel binnen 7 dagen na datum levering.

13.4 De Klant die Consument is, dient gebreken aan het Product binnen 2 maanden na ontdekking, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens hiervan melding maken aan de Leverancier. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die een Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 30 dagen bedraagt.

 • De Klant (Consument en Onderneming) dient klachten over facturen binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de Leverancier.
 • Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

13.7 Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:

 1. de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Leverancier;
 2. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, montage, gebruik en/of opslag, onderhoud, reparaties (door derden) van de Producten;
 3. Leverancier niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te
  onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
 4. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem
  rustende verplichting.

13.8 Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Leverancier de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

13.9 Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant

niet op.

Artikel 14. Overmacht

 • Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van Leverancier, stakingen, annulering en /of vertraging van inkoopmaterialen, of van de door Leverancier ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 • Leverancier is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

 • Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de website, documentatie, ontwerpen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties of andere materialen zoals analyses, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier.

15.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (reclame)uitingen van de Leverancier, waaronder begrepen de Website, berusten bij de Leverancier.

15.3 Beiden partijen dienen intellectuele eigendom van derden en elkaar te respecteren. Indien de Klant op de hoogte wordt gesteld van een inbreuk door derden, dient zij dit kenbaar te maken aan Leverancier.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en revindicatie

 • Alle geleverde goederen (Producten) blijven eigendom van Leverancier, totdat zij door de Klant volledig zijn betaald.
 • Het is tot dan voor de Klant verboden de goederen in pand of als zekerheid in welke vorm ook te geven, respectievelijk door te leveren aan derden (dit laatste kan alleen als dit bij de normale bedrijfsbeoefening van de Klant hoort wel).
 • Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leverancier op te slaan. Tevens is hij verplicht deze zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Eventuele aanspraken van Klant uit hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van Leverancier door de Klant aan Leverancier worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier jegens Klant.
 • Onverminderd het recht op vergoeding van kosten en winstderving heeft Leverancier het recht de geleverde goederen wederom in bezit te nemen, indien de Klant in gebreke mocht zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
 • Indien derden (dreigen) beslag (te laten) leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Klant verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • Indien Klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Leverancier, of Leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Leverancier bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding. Klant is verplicht te dier zake alle medewerking te verschaffen. Alle kosten die verband houden met de terugneming zijn voor rekening van Klant. Indien de Klant na terugneming alsnog aan al zijn verplichtingen jegens Leverancier voldoet, zijn alle kosten die verband houden met de teruggave van de teruggenomen zaken voor rekening van Klant.

 

Artikel 17. Vrijwaring

 • De Klant vrijwaart Leverancier, diens ondergeschikten en hulppersonen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens.
 • Klant vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.
 • Klant vrijwaart Leverancier voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Klant aan Leverancier onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 • Klant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen eventuele aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Leverancier, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Leverancier betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Leverancier ten behoeve van de Klant.
 • Klant vrijwaart Leverancier tevens voor aanspraken van derden waarbij Leverancier als medepleger van Klant wordt aangemerkt.

Artikel 18. Vervaltermijn

18.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Klant uit welke hoofde dan ook jegens Leverancier in verband met het verrichten van werkzaamheden door Leverancier in ieder geval een jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op elke Overeenkomst tussen de Klant en Leverancier. Bij eventuele geschillen is de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement van de vestigingsplaats van Leverancier, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Algemene leveringsvoorwaarden VVDB Nederland
juni 2021